• Hrvatski
 • English
 • ERP – Apli-PRORAC

  Integralni poslovni sustav

  Aplikacije za korisnike proračunskog računovodstva u RH

  Ključne funkcionalnosti

  Dvostruka kontrola nabave

  Dvostruka kontrola nabave

  Na razini mjesta troška limitiranje mjesečnog iznosa rezultira uštedom jer u proces alokacije materijala i usluga aktivno uključuje voditelja unutar danog mu limita. Zahtjevnice (skladištu ili službi nabave) sa jednog mjesta troška se mogu raditi samo do unaprijed određenog mu mjesečnog limita. Na drugoj razini postoji generalna kontrola plana nabave prilikom evidentiranja svake stavke narudžbenice po svakoj grupi proizvoda. Ta kontrola upozorava ili zaustavlja proces nabave.


  Financijski plan i plan nabave

  Financijski i plan nabave

  Planiranje rashoda (klase 3,4,5) prema izvorima iz prihoda (klase 6, 7, 8). Mogućnost projekcije za naredne dvije godine prema unaprijed definiranom koeficijentu. Mogućnost kopiranja cijelog plana – rebalans. Hijerarhijska definicija grupa nabave (CPV, paralele, pozicije). Datumski ovisno definiranje plana za svaku grupu. Kontrola plana nabave prilikom izrade svake stavke narudžbenice.


  Ulazni račun

  Ulazni račun

  Izvješaji prema izvorima financiranja i projektima. Mogućnost djelomičnog priznavanja (knjiženja) pretporeza preko koeficijenta odbitka (KOP) ili potpunog knjiženja pretporeza kao troška (za svaki ulazni račun). Mogućnost knjiženja URA-e s preuzimanjem porezne obveze (građevinski računi). Označavanje nezaprimljenih stavaka crvenom bojom.


  Automatsko zatvaranje otvorenih (ili djelomično zatvorenih) stavaka

  Izvodi i zatvaranje

  Učitavanje izvoda iz datoteke banke. Automatsko zatvaranje otvorenih stavaka prilikom učitavanja izvoda. Učitavanje Excel ili .unl datoteke specifikacije plaćenih računa (HZZO), te mogućnost grupiranja istovrsnih stavaka (u slučaju zatvaranja 5.000 i više računa). Zatvaranje otvorenih stavaka asignacijom.


  Glavna knjiga

  Glavna knjiga

  Stavke temeljnica s mogućnosti standardne analitike (partner, program, aktivnost, mjesto troška / tim / odjel, djelatnost, veza na sve dokumente koji su temelj za njihovo kreiranje). Standardni set zakonskih izvještaja plus mogućnost ispisa bilance jednog ili više odjela/djelatnosti s raspodjelom troška zajedničkih službi preko unaprijed definiranih ključeva raspodjele.


  Imovina

  Evidencija dugotrajne imovine i sitnog inventara. Ispis popisne liste i izvještaja o obavljenom popisu. Mogućnost automatskog knjiženja amortizacije prema unaprijed definiranoj shemi (kategorije imovine i metode obračuna).

  Računovodstvo

  Automatsko knjiženje materijalnog (ulaz i izlaz robe), ulaznih i izlaznih računa (prema unaprijed definiranoj shemi knjiženja) te automatsko punjenje knjige URA i IRA. PDV rekapitulacija sa stupcima “može se odbiti / ne može se odbiti”.

  Izlazni računi

  Izvješaji prema vrstama prihoda, aktivnostima, djelatnostima i programima. Učitavanje izlaznih računa prema HZZO-u (za korisnike koji ne koriste naš medicinski sustav).

  Blagajna

  Opcija generiranja ulaznog/izlaznog računa za svaki izdatak/primitak. Evidencija novčanica prilikom svakog otvaranja. Automatsko kreiranje i knjiženje temeljnice prilikom zatvaranja.

  Ugovori nabave

  Evidencija svih ugovora te praćenje njihove realizacije. Ugovori po grupama, kategorijama i generičkim paralelama. Uvoz ugovorenih stavaka iz Excel-a. Vezanje svake narudžbenice (zahtjeva) sa ugovorom.

  Bolnička ljekarna

  Posebni modul za vođenje ljekarne kao skladišta. Izvještaj u xml formi prema HALMED-u. Ulaz/izlaz/stanje ljekarne po generičkim paralelama i/ili grupama proizvoda. Magistralni pripravci s laboratorijskim dnevnikom.


  Izdvajamo još…

  Urudžbeni

  Modul urudžbenog zapisnika evidentira 3 različite vrste dokumenata koji se javljaju na ulazu u ustanovu:

  • Dokumenti s klasom i urudžbenim brojem – bilo oni koje dobivamo ili ih naši stvaratelji akata generiraju i šalju
  • Pisma – s knjigom evidencije ulazne i izlazne pošte (prihvaćeno od strane poštanskog ureda kojemu se nosi)
  • Ulazni računi dobavljača sa zapisom trenutka kad je račun STVARNO stigao u ustanovu, kao prva stavka procesa likvidature

  Program automatski izračunava i dodjeljuje brojeve, klasu i urudžbeni, a omogućava trenutno pronalaženje bilo kojeg unijetog dokumenta, jer se mjesta odlaganja evidentiraju i prate kronološki, fizički, po službama/odjelima, ali i po osobama ako treba.

  Dupliciranje dokumenata

  Svaki postojeći dokument (zahtjevnica, narudžbenica, račun, itd.) se može na jedan klik duplicirati. Tako dobijete kopiju originalnog dokumenta spremnu za izmjene.

  Bez prepisivanja stavaka

  Zahtjevnica se pretvara u narudžbenicu ili izdatnicu, narudžbenica u primku i/ili ulazni račun – bez ponovnog unošenja stavaka. Svaka tranzicija dokumenta ovisi o dodijeljenim pravima i definiranom tijeku rada. Svaki dokument koji se koristi u procesu nabave ima evidentiranu osobu koja ga je mijenjala, datum i vrijeme promijene – sve evidentirano na tabu “Fiskalna odgovornost”.

  Tijek rada i upravljanje dokumentima

  Mogućnost prilagodbe procesa (nabave, prodaje, zaprimanja robe i/ili usluga) potrebama i pravilniku ustanove. Svaki dokument obuhvaćen procesom dobiva svoje statuse koje mogu mijenjati osobe kojima ste dali ovlaštenje, kao na promjer odobravanje narudžbenice isključivo od strane voditelja nabave ili ravnatelja.


  Benefit

  Uporabom našeg sustava, pored svih zakonom predviđenih izvješća, na jednostavan način dobivate tabele prihoda i rashoda cijele ustanove po prihodovnim centrima/mjestima troška, ali i po djelatnostima/odjelima.