Vođenje knjiga

Knjigovodstvene usluge

 • Jednostavno knjigovodstvo za ordinacije, obrtnike i slobodna zanimanja
 • Dvojno knjigovodstvo za zdravstvene ustanove, d.o.o. i j.d.o.o.
 • Usluge konzultacije

Plaće i kadrovska evidencija

 • Prijavljujemo radnika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje
 • Obračunavamo plaće prema zakonskim propisima (Zakon o radu, kolektivni ugovori, pravilnici)
 • Popunjavamo JOPPD obrasce i dostavljamo poreznoj upravi putem servisa e-porezna
 • Izlistavamo godišnji IP obrazac za svakog radnika u skladu sa Zakonom
 • Popunjavamo statistički obrazac RAD-1G
 • Obračunavamo putne naloge, locco vožnje (vodimo evidenciju putnih naloga)

Slobodna zanimanja i obrti

 • Knjiga primitaka i izdataka (KPI)
 • Knjiga dugotrajne imovine (DI) s obračunom amortizacije
 • Obračun PDV-a
 • Knjiga ulaznih računa (UR-a)
 • Knjiga izlaznih računa (IR-a)
 • Knjiga tražbina i obveza
 • Sastavljamo godišnju prijavu poreza na dohodak (DOH obrazac) za slobodna zanimanja i obrte
 • Obračun komorskih i ostalih doprinosa.

Specifičnosti knjiga zdravstvenih ustanova, j.d.o.o. i d.o.o.

 • Knjiga ulaznih računa (UR-a)
 • Knjige izlaznih računa (IR-a)
 • Obračunavamo PDV i dostavljamo u poreznu upravu putem servisa e-porezna
 • Knjižimo izvode i blagajnu
 • Popis dugotrajne imovine s obračunom amortizacije, sitni inventar
 • Izlistavamo inventurne liste
 • Sastavljamo godišnje izvještaje za zdravstvene ustanove (PR-RAS, Bilanca, Obveze)
 • Sastavljamo obrazac GFI za statistiku i javnu objavu (*doo-ovi)
 • Račun dobiti i gubitka,
 • Bilanca
 • Prijava poreza na dobit na PD obrascu
 • Bilješke uz financijske izvještaje
 • Obračun komorskih doprinosa
 • …i ostalo potrebno za statističku i javnu objavu