• Hrvatski
 • English
 • Vođenje knjiga

  Knjigovodstvene usluge

  • Jednostavno knjigovodstvo za ordinacije, obrtnike i slobodna zanimanja
  • Dvojno knjigovodstvo za zdravstvene ustanove, d.o.o. i j.d.o.o.
  • Usluge konzultacije

  Plaće i kadrovska evidencija

  • Prijavljujemo radnika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje
  • Obračunavamo plaće prema zakonskim propisima (Zakon o radu, kolektivni ugovori, pravilnici)
  • Popunjavamo JOPPD obrasce i dostavljamo poreznoj upravi putem servisa e-porezna
  • Izlistavamo godišnji IP obrazac za svakog radnika u skladu sa Zakonom
  • Popunjavamo statistički obrazac RAD-1G
  • Obračunavamo putne naloge, locco vožnje (vodimo evidenciju putnih naloga)

  Slobodna zanimanja i obrti

  • Knjiga primitaka i izdataka (KPI)
  • Knjiga dugotrajne imovine (DI) s obračunom amortizacije
  • Obračun PDV-a
  • Knjiga ulaznih računa (UR-a)
  • Knjiga izlaznih računa (IR-a)
  • Knjiga tražbina i obveza
  • Sastavljamo godišnju prijavu poreza na dohodak (DOH obrazac) za slobodna zanimanja i obrte
  • Obračun komorskih i ostalih doprinosa.

  Specifičnosti knjiga zdravstvenih ustanova, j.d.o.o. i d.o.o.

  • Knjiga ulaznih računa (UR-a)
  • Knjige izlaznih računa (IR-a)
  • Obračunavamo PDV i dostavljamo u poreznu upravu putem servisa e-porezna
  • Knjižimo izvode i blagajnu
  • Popis dugotrajne imovine s obračunom amortizacije, sitni inventar
  • Izlistavamo inventurne liste
  • Sastavljamo godišnje izvještaje za zdravstvene ustanove (PR-RAS, Bilanca, Obveze)
  • Sastavljamo obrazac GFI za statistiku i javnu objavu (*doo-ovi)
  • Račun dobiti i gubitka,
  • Bilanca
  • Prijava poreza na dobit na PD obrascu
  • Bilješke uz financijske izvještaje
  • Obračun komorskih doprinosa
  • …i ostalo potrebno za statističku i javnu objavu